Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje:

 • opłatę miesięczną  ustaloną przez organ prowadzący – Urząd Miasta w Stalowej Woli (UCHWAŁA NR LXII/890/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r. 
   w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola.
 •  opłatę za wyżywienie naliczaną według kosztów przygotowania posiłków za jeden dzień w wysokości: 5 zł 
  - śniadanie 1,50 zł 
  - obiad 2,50 zł 
  - podwieczorek 1 zł
 • w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu miesięczna opłata podlega zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji

 Opłaty proszę wpłacać na rachunek przedszkola do dnia 15 każdego miesiąca. 

Nr konta 60 1020 4913 0000 9902 0117 6031

 Uchwała nr LXII/890/14 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola przedszkolach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust.5 i 5a w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wymiarze 5 godzin  dziennie w czasie określonym w statutach przedszkoli i szkół podstawowych.

§ 2. 1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Opłata, o której mowa w ust.1 podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 stanowi iloczyn stawki określonej w ust.1 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad wymiar określony w § 1 w skali miesiąca, z zastrzeżeniem ust.4

4. W przypadku gdy do przedszkoli uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne zwalnia się z opłat.

5. Rodzic ubiegający się o skorzystanie ze zwolnienia określonego w ust. 4 składa do dyrektora przedszkola wniosek wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust.4.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/161/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli

Antoni Kłosowski

Content