KONCEPCJA PRACY

W Przedszkolu nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli od kilku lat realizowana jest koncepcja pracy przedszkola oparta na ogólnopolskim programie „Optymistyczne Przedszkole” i ,, Partnerskie Przedszkole”, którego autorkami są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot. Szczególnym elementem koncepcji pracy przedszkola opartej na wymienionym programie jest rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków, na podstawie teorii Howarda Gardnera (psychologa Harvard University). W literaturze psychologicznej pojęcie „inteligencji” najczęściej definiowane jest jako zdolność rozumienia, kojarzenia, bystrość w znajdowaniu rozwiązań określonych problemów.

Tymczasem Howard Gardner w 1984 r. zaprzeczył, jakoby istniała jedna, ogólna zdolność umysłowa człowieka, która sprawia, że określa się go „człowiekiem inteligentnym”. Na podstawie wieloletnich badań stwierdził, że każdy mózg człowieka ma specyficzną „mapę” talentów, z którą przychodzimy na świat. Wyposażenie genetyczne to „kapitał początkowy” każdego nowo narodzonego dziecka. Od środowiska, w jakim dziecko wzrasta, zależy rozwój lub zahamowanie naturalnych, wrodzonych predyspozycji. Zatem od nas – dorosłych, rodziców i nauczycieli – w dużym stopniu zależy, które talenty rozkwitną, a które – być może – nigdy się nie ujawnią.


Chcąc pożytecznie wykorzystać „teorię inteligencji wielorakich”, należy pamiętać o kilku zasadach.

  1. Każde dziecko jest inne. Posiada niepowtarzalną „mapę inteligencji”. Ma swoje mocne i słabe strony.

  2. Wszystkie rodzaje inteligencji są równie cenne.

  3. Każdy rodzaj inteligencji można i trzeba rozwijać.

Przedszkole musi być miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnorodnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia diagnozę inteligencji każdego dziecka, a ta pozwala nauczycielom nie tylko na określenie potencjału dziecka, ale także na kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania. W tym procesie ważną rolę odgrywa również rodzina, która pomaga nauczycielowi diagnozować potencjał dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola, ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich dzieci. Taka też jest idea wiodąca koncepcji pracy pedagogicznej Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli.

Koncepcja pracy

Przedszkola nr 2 im . Jana Brzechwy w Stalowej Woli – Optymistycznego i Partnerskiego Przedszkola

Cele koncepcji pracy przedszkola

  1. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.
  2. Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, …).
  3. Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
  4. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
  5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka”.
  6. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
  7. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

Kierunki realizacji koncepcji

Content