2020-03-07

Definicja, model i standardy przedszkola promującego zdrowie

Definicja przedszkola promującego zdrowie
Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ. Standardy te wyróżniono na podstawie modelu PPZ: pierwszy odnosi się do najniższego poziomu modelu (warunki do tworzenia SzPZ), kolejne trzy do poziomu środkowego (główne obszary działań). Nie jest możliwe określenie standardów dla poziomu górnego(oczekiwane efekty).

Standardy przedszkola promującego zdrowie
1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych,
zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników
i rodziców dzieci.
3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców
dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Model przedszkola promującego zdrowie
                                                            

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącym
Promocji Zdrowia

https://www.ore.edu.pl/2018/02/przedszkole-promujace-zdrowie/
https://www.ore.edu.pl/2017/11/przedszkole-promujace-zdrowie-poradnik-dla-przedszkoli-i-osob-wspierajacych-ich-dzialania-w-zakresie-promocji-zdrowia/   
                Organizacja przedszkola w kontekście promocji zdrowia

Warunki i organizacja życia, edukacji i pracy w przedszkolu sprzyjają podejmowaniu działań w zakresie promocji zdrowia, gdyż:

 

  • *Większość przedszkoli posiada korzystne dla zdrowia warunki środowiska fizycznego, zgodne z ustalonymi normami i wymaganiami higienicznymi. Pomieszczenia w przedszkolu są zadbane, estetyczne, kolorowe, atrakcyjne i inspirujące. Stwarza to przyjemną, ciepłą atmosferę, stanowi dobre wzorce dla dzieci i ich rodziców.
  • *Liczba dzieci i pracowników w przedszkolach zwykle nie jest zbyt duża. Sprzyja to tworzeniu pozytywnego klimatu społecznego („rodzinnej atmosfery”) i uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dzieci i innych członków społeczności przedszkola. W przedszkolu nie ma sytuacji wymagających rywalizacji, współzawodnictwa, co stwarza większe możliwości kształtowania umiejętności współpracy.
  • *Przedszkole jest w systemie edukacji placówką, w której nie dokonuje się tak często, jak w szkole, zmian strukturalnych i programowych. Zapewnia to większą stabilność i możliwość podejmowania długofalowych działań potrzebnych w programach promocji zdrowia.
  • *Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zawiera treści dotyczące edukacji zdrowotnej. Realizacja tej edukacji stwarza nauczycielom okazję do refleksji nad swoimi zachowaniami zdrowotnymi i motywuje ich do tworzenia dla dzieci i rodziców właściwych wzorców.
  • *Powiązanie w przedszkolu działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej sprzyja realizacji edukacji zdrowotnej. Dzieci zdobywają informacje i umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo (na miarę swoich możliwości) w sposób naturalny, spontaniczny, w powiązaniu z zabawą, posiłkami, zabiegami higienicznymi, wypoczynkiem itd.
  • *Pracownicy przedszkola mają częsty, prawie codzienny kontakt z rodzicami lub innymi członkami rodzin dzieci, mogą współpracować z nimi, zachęcać do kontynuowania w domu zachowań prozdrowotnych, które dzieci praktykują w przedszkolu, oferować rodzicom (a także babciom i dziadkom) specjalne programy edukacyjne i zachęcać do wspólnych działań.
  •  

 W przedszkolu, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, nie pracuje pielęgniarka. Pracownicy nie mogą zatem korzystać z jej pomocy w sprawach zdrowia dzieci oraz warunków higieniczno-sanitarnych środowiska.więcej

Content