SZANOWNI PAŃSTWO !

2020-04-23

Klauzula informacyjna RODO

Przedszkola nr 2 w Stalowej Woli ul. J. Skoczyńskiego 5, 37-450 Stalowa Wola         

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

  • Administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Przedszkola nr 2 w Stalowej Woli ul. J. Skoczyńskiego 5, 37-450 Stalowa Wola       
  •  Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 2 w Stalowej Woli ul. J. Skoczyńskiego 5, 37-450 Stalowa Wola jest Pan Mariusz Marć, z którym mogą  się Państwo  skontaktować pod adresem e-mail: iod@zuzmak.com
  • Państwa dane osobowe  przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.

 

·         Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowej.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły  usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.

  • Państwa dane osobowe oraz dane dzieci  będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

 

  Dyrektor Przedszkola:

                                                                      Elżbieta Krawiec

więcej

Content