MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

Polityka jakości stanowiąca zarazem koncepcję pracy Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli jest ukierunkowana przyjętą Misją:

Kierując się słowami , które na stałe zagościły w przedszkolnym holu jako motto przewodnie każdego dnia:


„ Każdy człowiek jest liściem wielkiego świata. Drzewo to oczywiście cala ludzkość, a to jak ono wygląda zależy od każdego, nawet od najdrobniejszego liścia”
/ Verna Cast /

Realizujemy Misję przedszkola:

 • zapewniając dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne
 • tworząc warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami
 • organizując sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzanie placówką
 • kierując się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
 • wspierając działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

Naszym głównym celem jest stworzenie placówki, w której akceptujemy każde DZIECKO i pragniemy, żeby się „po prostu” rozwijało w radosnym i twórczym przedszkolu..
Każde dziecko akceptujemy takim jakim jest. Jesteśmy Przedszkolem otwartym również dla dzieci z alergiami pokarmowymi.

Dążymy do stworzenia wszystkim wychowankom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości, tolerancji i szacunku.


Cel ten jest realizowany min. poprzez dążenie do Wizji przedszkola:

 • jako placówki nowoczesnej, przyjaznej, innowacyjnie przygotowującej dzieci do podjęcia nauki w szkole, przepełnionych wiarą we własne możliwości i umiejętności, nastawionych na osiąganie sukcesu
 • umożliwiającego wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniającego w swoich działaniach potrzeby środowiska
 • którego program ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwiający mu wszechstronny rozwój osobowości
 • w którym dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania, zdolności, działają z wykorzystaniem metod aktywnych
 • gdzie nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody pracy z dzieckiem
 • gdzie rodzice czują się partnerami i współautorami życia przedszkola
Content