Deklaracja dostępności

2020-03-24

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przedszkole2stw.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki

Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli

ul. Ks. J. Skoczyńskiego 5

37-450 Stalowa Wola

pijbn2wsw@wp.pl

tel: 15 842 55 92
 

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-06.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:
- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

- brak dostosowań dla osób z niedosłuchem,

- strona zawiera dokumenty pdf

- część zamieszczonych informacji jest w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.

  
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-19.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Krawiec, e-mail:
pijbn2wsw@wp.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 842 55 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Do budynku przedszkola prowadzi jedno wejście, dostęp do wejścia możliwy po schodach. Wejście jest dostępne w godzinach pracy przedszkola. Budynek posiada wysoki parter i piętro. Dostęp na piętro możliwy wyłącznie klatką schodową. Budynek nie posiada wind. W budynku ani też na zewnątrz nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Aplikacje mobilne

 

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Informacje dodatkowe

 

więcej

Content